Shutdown en turnaround management deel 2

[av_icon_box position=’top’ icon_style=” boxed=” icon=’ue8df’ font=’entypo-fontello’ title=’Shutdown en turnaround management’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=’custom’ custom_title=’#000000′ custom_content=” color=’custom’ custom_bg=’#e4a93d’ custom_font=’#ffffff’ custom_border=” custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-1a623w66′][/av_icon_box]

Deel 2: De uitvoerende fase, heropstart en evaluatie

[av_animated_numbers number=’3′ icon_select=’no’ icon=’ue84c’ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=’30’ link=” linktarget=’no’ color=” custom_color=’#444444′ custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-18iz4tj2′]
De uitvoerende fase en de heropstart
[/av_animated_numbers]

Van stillegging tot nazicht

De uitvoerende fase begint onmiddellijk na het uitschakelen van de apparatuur. Naast het uitvoeren van de geplande taken wordt u geconfronteerd met scopewijzigingen, corrigerende maatregelen en/of andere onverwachte problemen. Een gedetailleerd schema (dat in de voorbereidende fase werd opgesteld) biedt houvast wanneer dit dagelijks aangepast wordt. Enkele tips:

 • Een job vroeger klaar dan voorzien? Schuif de ingezette middelen door naar taken die aan vertraging onderhevig zijn.
 • Markeer de kritieke pad-items (keten van gekoppelde taken die direct van invloed zijn op de einddatum van de shutdown) en geef ze speciale aandacht.
 • Geef de status van elke uit te voeren taak aan.
 • Maak dagelijks een overzicht van de in de voorbereidende fase ontwikkelde KPI’s (werkelijke vs. gebudgetteerde kosten, geplande vs. werkelijke arbeidsuren, overwerkuren, overwerkpercentage, …) Deze worden vaak grafisch weergegeven. KPI’s zijn een uitstekend hulpmiddel om het (tijdelijk) personeelsbestand te optimaliseren.
 • Verschuif elke voltooide taak naar de validatiefase voor heropstart.

Na het testen

De heropstart, de laatste stap van de uitvoeringsfase, begint na het testen door het operationeel personeel, het onderhoudspersoneel en de aangeduide controleurs. Een overdracht aan de operationele groep vindt plaats wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, de punch-list items (lijst met punten die nog aangepast, afgemaakt of verbeterd dienen te worden) zijn aangesloten en er geen openstaande factoren meer zijn die van invloed zijn op de inbedrijfstelling.

Hand-off

De hand-off is het moment waarop de verantwoordelijkheid voor een bepaalde taak van de ene persoon op de andere overgaat. Het is ook het moment waarop het proces het meest kwetsbaar is. Hier gaat het vaak mis. Het succesvol managen van hand-off’s zal de basis leggen voor de efficiëntie en het succes van elk proces. Door het feit dat ze moeilijk te optimaliseren zijn, blijven ze een grote uitdaging. De aanwezigheid van een technisch bijstandsteam zorgt ervoor dat er voldoende ondersteunende middelen beschikbaar zijn.

Ramp-up

Nadat alle apparatuur en machines operationeel zijn, kan het heropstarten beginnen. Ramp-up is het interval tussen het opstarten en de normale bedrijfsomstandigheden en -capaciteiten. Het is een gelegenheid  om geïnstalleerde of aangepaste apparatuur te observeren en aanpassingen door te voeren. Ramp-up is een kritieke fase en zorgt vaak voor storing van de werkzaamheden.

De punchlijst

Een pucnhlijst is een lijst van taken en items die moeten worden vastgesteld, verbeterd of afgewerkt voordat de uitvoerende fase als voltooid kan worden beschouwd. Het maken en invullen van een nauwkeurige punchlijst is essentieel voor het goede verloop van een shutdown. Alle partijen worden betrokken, contractoren, onderhoudspersoneel en experten, voor een allerlaatste controle. De shutdown kan als een succes worden beschouwd als nagenoeg alle punten op de punchlijst kunnen worden afgevinkt.

Veiligheid voorop

Ervoor zorgen dat alle stappen van een werkplan worden uitgevoerd, dat de veiligheidsuitrusting wordt gedragen en dat de LoTo(To)-procedures worden gevolgd, is essentieel tijdens een stillegging.

LoToTo

LoToTo, ook wel “Lock-Out, Tag-Out, Try-Out” genoemd, is een veiligheidsprocedure die wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat gevaarlijke machines goed afgesloten zijn en niet kunnen worden opgestart. Het verschil met LoTo zit hem in de Try-Out aan het eind. Bij een LoToTo is ook het controleren van de veiligstelling (de Try-Out) in de procedure vastgelegd, om meer zekerheid en veiligheid te bieden. Deze kan bestaan uit volgende stappen :

 • Het opstellen van een LoToTo handleiding inclusief alle procedures.
 • Het opleiden van alle betrokken personen.
 • Het uitvoeren van de veiligheidsprocedure.
 • Aan het begin van de werkzaamheden moeten alle lock out/label out procedures worden gevolgd en moet het personeel alle vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen.

Handige downloadbare informatie over LoTo(To):
Control of Hazardous Energy (Osha)
Download Logout – Tagout – Tryout handleiding (Unique Safety products)
Guide to Energy Isolation and LOTOTO (Reece)
Oplossing voor het onder controle houden van gevaarlijke energie (Nedelko)
Lockout/tagout Manual (ISU)

CBM en PBM

De functie van collectieve beschermingsmiddelen (CBM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is om de risico’s waaraan werknemers en derden worden blootgesteld tot een aanvaardbaar niveau te herleiden. Het gaat om beschermingsuitrusting die tot doel heeft de werknemer te beschermen tegen één of meerdere gevaren die zijn veiligheid of gezondheid op het werk in het gedrang kunnen brengen, evenals alle aanvullingen of accessoires die hiertoe bestemd zijn. Door een CBM wordt iedereen in de omgeving voor het gevaar beschermd. Dat is een groot verschil met een persoonlijk beschermingsmiddel, dat louter een individuele werknemer moet beschermen tegen schade. Een nultolerantiebeleid moet tijdens de hele shutdown periode worden gehandhaafd. Voor vragen kunt u terecht bij de  Afdeling van het regionaal toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.
Heeft u vragen over de interpretatie van de regelgeving, dan kunt u zich richten tot de  Algemene Directie Humanisering van de Arbeid.

Meer informatie en infobrochures over PBM en CBM vindt u hier:

 • Belgische Federatie van leveranciers van PBM (Febelsafe – België)
  Febelsafe is de Belgische Federatie van leveranciers van PBM. De leden van Febelsafe kunnen bedrijven bijstaan in de selectie, het gebruik en onderhoud van PBM. Febelsafe engageert zich ook voor veiligheid en welzijn in het algemeen. Zo organiseert de beroepsfederatie lezingen, seminaries en beurzen over beschermingsmiddelen en veiligheid.
 • De “European Safety Federation” (ESF) is het Europees overkoepelend orgaan van nationale verenigingen van PBM-leveranciers. De federatie vervult dezelfde rol als het Belgische Febelsafe, maar dan op Europees vlak.
 • Technisch en Wetenschappelijk Centrum voor de Belgische Textielnijverheid (Centexbel – België). Brochures en publicaties over PBM en textieleigenschappen zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels op de website van Centexbel.
 • Het voormalige Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) werd omgevormd tot Constructiv en is het preventie-instituut van de bouwsector. Rapporten over veiligheid en gezondheid, zoals een dossier over persoonlijke beschermingsmiddelen in de bouwsector, zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans op hun website.
 • Het CEN is het Europees comité voor Normalisatie waar ook het Belgisch Bureau voor Normalisatie (NBN) deel van uitmaakt. Het CEN publiceert maandelijks een lijst met de meest recente normen. Een zoekmotor waarmee men Europese normen kan opzoeken, is eveneens beschikbaar op de website van CEN (in het Engels).
 • Op de website van de Europese commissie (EU) staat er een lijst van de Europese normen voor PBM. Op deze website zijn bovendien andere nuttige documenten terug te vinden, zoals een praktijkgids voor werken op hoogte.
 • NBN is het Belgische Bureau voor Normalisatie. Via de website kunnen normen worden opgezocht en besteld. Het NBN heeft ook een bibliotheek waar normen gratis kunnen worden geraadpleegd. Meer informatie in het Nederlands, het Engels en het Frans op de website van het NBN.

[av_animated_numbers number=’4′ icon_select=’no’ icon=’ue84c’ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=’30’ link=” linktarget=’no’ color=” custom_color=’#444444′ custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-yrqp266′]
Beëindigen en evalueren
[/av_animated_numbers]

Organiseer een evaluatiemeeting om de volledige shutdown te beoordelen. De agenda moet bestaan uit een evaluatie van de EHS, KPI’s, kosten, tijdschema, punchlijsten, contractorenbeheer, stillegging en opstartfase. Maak een duidelijk overzicht van de geleerde lessen en sta stil bij technieken, methodes, processen en activiteiten.

Hier begint de zoektocht naar systemen, processen, controles en testen die het gewenste resultaat leveren met minder problemen en onvoorziene complicaties. Het is de aanzet voor de volgende shutdown. Enkele tips:

 • Inkooporders, werkorders en servicecontracten sluiten of annuleren.
 • Geretourneerde hoeveelheden loggen in het onderhoudsbeheersysteem voor toekomstige planningsdoeleinden
 • Het gecrediteerde bedrag toepassen op de totale uitvalkosten in het betreffende gebied.
 • Maak een financieel rapport met details over de kosten in verband met de uitval, uitgesplitst naar categorie – arbeid, materialen, onderdelen – zodat de werkelijke aantallen kunnen worden vergeleken met de planning. Dit biedt de mogelijkheid om de kosten horizontaal en verticaal in het hele systeem te analyseren.
 • Voer een eindaudit uit om de prestaties van elk element in elke fase van het shutdownproces te beoordelen.
 • Stel een eindrapport op waarin elke fase van de turnaround wordt samengevat. Dit document moet de basis vormen voor het actualiseren van de shutdownstrategie en het ontwikkelen van een business case voor de volgende shutdown.

[av_animated_numbers number=’ONYX ONE’ icon_select=’no’ icon=’ue84c’ font=’entypo-fontello’ font_size=” font_size_description=’30’ link=” linktarget=’no’ color=’font-dark’ custom_color=’#e4a93d’ custom_class=” admin_preview_bg=” av_uid=’av-x0tcuji’]
Contractor Management Systeem
[/av_animated_numbers]

Onyx One ondersteunt haar klanten voor en tijdens het shutdownproces.
Ons systeem:

 • vervangt de klassikale introducties die nodig zijn in aanloop van de shutdown door online e-Learning modules.
 • volgt nauwgezet op wie er nog niet in orde is.
 • zorgt ervoor dat alle betrokken partijen automatisch de juiste informatie krijgen.
 • laat de contractor verantwoordelijken toe hun mensen op de shutdown opdracht aan te melden.
 • geeft inzicht in welke contractor een bepaalde risicovolle taak kan uitvoeren.
 • houdt overzicht door interactieve checklijsten.
 • zorgt voor een grondige opvolging en houdt belangrijke informatie bij voor een volgende shutdown.Bronvermelding:

Oh, J. Seveso II-richtlijn: voor overheid en bedrijven. Arbeidsomstandigheden.
Inventarisatie verlaging van de faseringsfactor. Arbeidsveiligheidsrapport. Comprimo,
Wiersma, T. Safety Performance Indicatoren. Doelfinancieringsvoorstel
Responsible Care Progress Report, DSM,
Hale, A.R.; Heming, B.H.J.; Smit, K.; Rodenburg, F.G.Th.; Van Leeuwen. N.D. Evaluating
Safety in the Management of Maintenance Activities in the Chemical Process Industry.
PMI Standards Committee: a Guide to the Project Management Body of Knowledge.
Oliver, R: organising the Plan for Turnarounds. Petroleum Technology Quarterly. USA.
Bos, M. H: The Shutdown Manager’s Pre-Shutdown Checklist.
Dickey, M. L. and Velasquez-Griffith, P.: ^ractices for Successful Turnarounds, Independent Project Analysis,

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *